Undgå parkeringsbøder

Bedste parkeringsskive og reglerne

01.03.2011

Jeg har lige fået en p-bøde og skal undlade at udtrykke min vrede over myndigheder, lovgivere, Europark, Carpark og andre, hvis primære mål er at få så mange penge som muligt ud af os.

Jeg har talt med Trafikstyrelsen og læst lovgivningen for at finde ud af, hvordan jeg bedst undgår bøder i fremtiden.

En løs parkeringsskive er bedst og klart billigst og en elektronisk p-skive er det næstbedste og det dyreste.

I bunden af denne siden en kopi af Bekendtgørelse om parkeringsskiver, snuppet fra denne side hos Retsinformation.dk.

Interessante passager i teksten er:

§ 3 Stk. 2. Påbegyndes parkeringen før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal viseren indstilles på det tidspunkt, da tidsbegrænsningen begynder.

§ 4. Fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden.

Eller sagt på anden måde: længst væk fra føreren, så jeg ikke kan nå den. Hvorfor mon? Argumentet for placeringen er sikkert af hensyn til p-vagterne, så de kan gå inde på fortovet. Skide være med bilisterne, der får det rigtig besværligt ved at sætte p-skiven. Resultat: flere penge i kassen!

I øvrigt ville det være interessant at vide, hvad en dommer ville sige, hvis jeg placerede min fastmonterede p-skive "til højre på forruden", hvor "højre" er set udefra, dvs. når jeg står og kigger frontalt på min bil, så bliver det nemlig til "venstre", hvis jeg sidder INDE i bilen ;-)

§ 4. Stk. 3. Parkeringsskiven skal tydeligt kunne aflæses udefra.

Der tales ikke direkte om løse p-skiver, kun indirekte, men eneste regel om en løs p-skive er ovenstående sætning, så den løse p-skive er langt mere flexibel.

Derfor købte jeg i en FDM-butik en simpel løs p-skive af plastic til 10,-. Jeg har malet viseren rød.

Selvom loven siger "Viser og urskive skal have forskellig farve", og FDM-skivens viser og urskive begge er helt hvide, er den godkendt ;-)

Mens jeg kører, sidder p-skiven som vist. Jeg kan ikke undgå at huske p-skiven, når den hele tiden er i mit synsfelt ! - i modsætning til en fastmonteret i forrudens nederste højre hjørne foran passagersædet.

Og her er et dårligt foto hvordan den ses udefra, som en p-vagt ville se den:

Den elektroniske p-skive har et problem i denne situation:

§ 3. Påbegyndes parkeringen i en periode, hvor adgangen til parkering er tidsbegrænset, skal parkeringsskivens viser indstilles på tidspunktet for parkeringens begyndelse.

Eksempel: Du parkerer kl. 07:30 hvor der er påkrævet p-skive, men først fra kl. 08:00. Bruger du elektronisk p-skive UDEN at sætte den manuelt i denne situation, viser uret 07:30 og den skal for at overholde de stupide regler vise 08:00. Du har dermed parkeret ulovligt og får en bøde.

Mig bekendt findes der p.t. kun 3 godkendte elektroniske p-skiver i Danmark: P-watch, Jacob Jensens p-skive og ParkOne, som kommer til maj 2011.

FS-02 fra p-watch kan IKKE indstilles manuelt. Det kan Jacob Jensen-skiven - fortalte en kvinde mig i dag på den p-plads, hvor jeg fik bøden. Hun har FS-02 installeret.

 

Lovgivningen

I medfør af §§ 93 og 118, stk. 6, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, fastsættes:

§ 1. På steder, hvor adgangen til parkering er tidsbegrænset, og hvor der ikke er opstillet parkometre eller er stillet krav om særlige parkeringsbilletter og/eller parkeringstilladelser, må kun parkeres biler, som er forsynet med parkeringsskiver.

§ 2. Parkeringsskiver skal være fremstillet af plastic, plasticbehandlet pap eller andet lige så holdbart materiale.

Stk. 2. De skal være udformet i overensstemmelse med bilag 1, jf. dog § 7 hvis parkeringsskiven er automatisk. Tallene fra 13 til 24 kan dog udelades.

Stk. 3. Viser og urskive skal have forskellig farve. Der må ikke findes påtryk inden for urskivens felt bortset fra, hvad der følger af stk. 2.

Stk. 4. Ved parkering af udenlandsk indregistreret bil kan anvendes parkeringsskive, der opfylder kravene i hjemlandet.

§ 3. Påbegyndes parkeringen i en periode, hvor adgangen til parkering er tidsbegrænset, skal parkeringsskivens viser indstilles på tidspunktet for parkeringens begyndelse. Begyndelsestidspunktet angives som udløbet af det kvarter, inden for hvilket parkeringen fandt sted.

Stk. 2. Påbegyndes parkeringen før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal viseren indstilles på det tidspunkt, da tidsbegrænsningen begynder.

Stk. 3. Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning.

Stk. 4. Parkeringsskivens viser skal indstilles manuelt. Indstillingen skal ske uden hjælp af elektroniske eller mekaniske anordninger, med mindre parkeringsskiven er omfattet af § 7.

§ 4. Parkeringsskiven skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørenes ruder. Ved parkering langs fortovskant kan ruden på en fordør dog kun benyttes, hvis den vender mod fortovet. Fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden.

Stk. 2. På de i stk. 1 nævnte steder må ikke findes andre parkeringsskiver end den, der benyttes ved parkeringen, eller andet, der kan forveksles med en parkeringsskive.

Stk. 3. Parkeringsskiven skal tydeligt kunne aflæses udefra.

§ 5. Parkeringsskivens indstilling må ikke ændres under parkering på tidspunkter, hvor det er påbudt at anvende den.

§ 6. Parkeringen skal bringes til ophør senest ved udløbet af den parkeringsfrist, der gælder på stedet. Fristen regnes fra det tidspunkt, der skal være angivet på parkeringsskiven.

§ 7. En automatisk parkeringsskive skal automatisk indstilles til udløbet af det kvarter, inden for hvilket køretøjets motor standses.

Stk. 2. En automatisk parkeringsskive skal kunne indstilles manuelt, jf. § 3, stk. 2 og 3.

Stk. 3. En automatisk parkeringsskive skal indvendig i køretøjet vise urfunktionens tid.

Stk. 4. Når motoren er standset, må en automatisk parkeringsskive ikke kunne ændre indstilling, bortset fra den i stk. 2 nævnte manuelle mulighed, og skal være sikret mod indgreb, der muliggør ændring af indstillingen. Indstillingen må ligeledes ikke kunne ændres ved fjernbetjent start/stop af bilens motor eller ved fjernbetjening på anden måde.

Stk. 5. På en automatisk parkeringsskive skal det tydeligt fremgå, når parkeringsskiven ikke er fastlåst på et parkeringstidspunkt. Dette kan ske ved et tydeligt blinksignal, eller ved at parkeringsskiven ikke viser nogen tid (slukket display).

Stk. 6. En automatisk parkeringsskive skal være udformet enten i overensstemmelse med § 2, stk. 2 og 3, eller være forsynet med digitalt display. Parkeringsskiven skal kunne aflæses i stærkt sollys. Digitalt display skal have en talhøjde på mindst 20 mm. I digitalt display anvendes 24-timers tidsangivelse. Foran tidsangivelsen anføres »P:«, således at display på automatisk parkeringsskive f.eks. kan vise »P: 16:30«.

Stk. 7. En automatisk parkeringsskive skal være »FS«-mærket og godkendt af Færdselsstyrelsen på grundlag af afprøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, der bekræfter, at kravene i denne bekendtgørelse er opfyldt. Mærkningen skal være anbragt på skivens nederste, venstre hjørne og skal tydeligt kunne aflæses udefra.

Stk. 8. Såfremt betingelserne i denne bekendtgørelse, herunder bestemmelsen i stk. 4, ikke længere er opfyldt, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde en godkendelse efter stk. 7.

Stk. 9. Konstruktiv ændring eller indgreb i en godkendt automatisk parkeringsskive, jf. stk. 7, er ikke tilladt. Ændring i tilslutningen af en automatisk parkeringsskive til bilens konstruktion er ikke tilladt.

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 7, stk. 9.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 370 af 16. juli 1975 om parkeringsskiver ophæves.

Justitsministeriet, den 29. april 2003
Lene Espersen


nyhedsbrev © 2011-2019 by Michael Maardt • Rent-Postevand.dkKontakt